ETBF Championship | Results
Results for Sofiia Druchyna, Ukraine

Singles
G1G2G3G4G5G6TotalAVGFrame by frame
1431702331801861631075 179,2Click here

Doubles
G1G2G3G4G5G6TotalAVGFrame by frame
1921791642121452141106 184,3Click here

Team
G1G2G3G4G5G6TotalAVG
1961591592121502061082 180,3

All Event
#DoublesTeamSinglesTotalAVG
371106108210753263 181,3